กมธ.ปฏิรูปกีฬาแถลงก้าวกระโดดกีฬาไทย

กมธ.ปฏิรูปกีฬา สปท. แถลง “ก้าวกระโดดกีฬาไทย” เชิงลึก มุ่งพัฒนาให้เป็นรูปธรรม

พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะวัฒนธรรม การศาสนา
คุณธรรม และจริยธรรม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พร้อมด้วย นายชาญวิทย์ ผลชีวิน ประธานอนุกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านโครงสร้างการกีฬา พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ ประธานอนุกรรมาธิการขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศด้านบริหารจัดการการกีฬา และ พล.อ.อ.ทวิเดนศ อังศุสิงห์ ประธานอนุกรรมาธิการขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ ด้านการปฏิรูปเร็ว ร่วมกันแถลงข่าว “ก้าวกระโดดกีฬาไทย” ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศด้านกีฬา เพื่อนำเสนอถึงความเป็นมาและเหตุผลความจำเป็นในการปฏิรูปการกีฬาของประเทศไทยให้เป็นรูปธรรม พร้อมขยายผลการประชาสัมพันธ์จากการแถลงข่าวผลงานครบรอบ 1 ปี ในเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูปกีฬา

นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมการรองรับการจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของภาคส่วนต่าง ๆ ด้วย